H3C IP MAC 端口绑定

第一种:IP+MAC+交换机端口 三元素绑定:

interface Ethernet1/0/1
ip source binding ip-address 192.168.0.111 mac-address 74d4-3504-4f0f
ip verify source ip-address mac-address

第二种:IP地址+交换机端口绑定 二元素绑定:

interface Ethernet1/0/1
ip source binding ip-address 192.168.0.111
ip verify source ip-address

第三种:MAC地址+交换机端口绑定 二元素绑定:

interface Ethernet1/0/1
ip source binding mac-address 74d4-3504-4f0f
ip verify source mac-address

第四种:一个端口允许接多台PC接入。比如你是用三层交换机然后挂傻瓜交换机的这种情况,就要将三层交换机上面连接傻瓜交换机的所有IPMAC绑定到这个主端口上。

interface Ethernet1/0/1
ip source binding ip-address 192.168.0.111 mac-address 74d4-3504-4f0f
ip source binding ip-address 192.168.0.222 mac-address 0022-644d-414d
ip verify source ip-address mac-address

THE END